ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE UPF 

 Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen als volgt uitgelegd:

  1. Arbeidskracht: een natuurlijke persoon die door UPF wordt geworven en geselecteerd teneinde Werkzaamheden te verrichten voor een Opdrachtgever. Deze werkzaamheden kunnen zowel krachtens een tussen Opdrachtgever en de Arbeidskracht overeengekomen arbeidsovereenkomst (werknemer) als krachtens een overeenkomst van opdracht (zzp) worden verricht.
  2. Opdracht: de afspraken tussen een Opdrachtgever en UPF tot Werving en Selectie van een Arbeidskracht,
  3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met UPF in het kader van een Opdracht;
  4. Overeenkomst: schriftelijke of elektronische wilsovereenstemming tussen opdrachtgever en UPF over een door UPF voor Opdrachtgever uit te voeren Opdracht.
  5. Partijen: UPF en Opdrachtgever gezamenlijk;
  6. Honorarium: de overeengekomen of nog overeen te komen vergoeding voor de door UPF te verrichten werkzaamheden krachtens de Opdracht.
  7. Werkzaamheden: de werkzaamheden die de Arbeidskracht geacht wordt te verrichten en nader zijn of worden omschreven in de Overeenkomst en/of tussen Partijen wordt afgestemd;
  8. Werving en Selectie: de Opdracht om een Arbeidskracht te werven en te selecteren met het doel dat tussen de Arbeidskracht en de Opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt, dan wel de opdracht om gegevens van een reeds geworven en geselecteerde Arbeidskracht aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, dan wel het gebruik maken van door UPF aangeleverde gegevens van een Arbeidskracht aan Opdrachtgever gericht op de totstandkoming van een arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en Arbeidskracht;
  9. UPF: de eenmanszaak UpFrontFitness, die gedreven wordt door de heer M.Q. Zuiverloon en in het Handelsregister is ingeschreven onder nummer

1.2. Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan (persoons-)gegevens van door UPF voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

Artikel 2: Inspanningsverbintenis en aansprakelijkheid

2.1. UPF verbindt zich ten opzichte van Opdrachtgever om zich ten volle in te spannen teneinde (een) geschikte kandidaat/kandidaten te werven en te selecteren die voor indiensttreding in aanmerking komt en/of de gegevens van een dergelijke Arbeidskracht aan Opdrachtgever te verstrekken. UPF schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien UPF om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Arbeidskracht kan aanbieden. UPF is niet aansprakelijk indien een door haar voorgestelde Arbeidskracht geen (arbeids-)overeenkomst met de Opdrachtgever aangaat of een aangegane (arbeids-)overeenkomst voortijdig beëindigd.

2.2. UPF aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade in verband met de inzet van Arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan gestelde eisen en verwachtingen van Opdrachtgever, behoudens voor zover die schade aantoonbaar is causaal verband staat tot een toerekenbare tekortkoming van UPF bij de werving en selectie.

 

Artikel 3: Informatie en de opdracht

3.1. Indien Opdrachtgever de Opdracht aanvaardt, verbinden Partijen zich op dat moment om de Opdracht naar beste kunnen en weten uit te (laten) voeren.

3.2. Opdrachtgever voorziet UPF van alle informatie benodigd om de overeenkomst naar beste kunnen te kunnen nakomen, waaronder onder meer wordt verstaan: Functie-inhoud, Functie-eisen (opleiding, ervaring, competenties), Arbeidsomvang, Werktijden, Werkzaamheden, Locatie van de werkzaamheden, et cetera.

3.3. Opdrachtgever verplicht om alle gegevens, bescheiden en/of alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die UPF naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig ter beschikking van UPF te stellen.

3.4. Partijen verklaren dat de overeenkomsten tussen hen zijn/worden aangegaan als een overeenkomst van opdracht. Het bepaalde in de artikelen 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek is op deze overeenkomsten van toepassing, overigens voor zover daarvan in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet is afgeweken.

3.5. Partijen dienen zich ten opzichte van elkaar als goed opdrachtgever en opdrachtnemer te gedragen.

 

Artikel 4:  Honorarium

4.1. Opdrachtgever is het overeengekomen honorarium slechts verschuldigd voor zover tussen Opdrachtgever en de Arbeidskracht een (arbeids-)overeenkomst tot stand komt, dan wel dat zich een situatie voordoet als omschreven artikel 4.6.

4.2. De Opdrachtgever is aan UPF het in de Overeenkomst vermelde honorarium aan UPF verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een Vergoeding in de Overeenkomst is de Opdrachtgever de in de offerte van UPF vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief 25% in geval van een fulltime bruto jaarsalaris tot €  60.000,00 en 28% in geval van een fulltime jaarsalaris vanaf € 60.000,00 van het voor de functie van de Arbeidskracht inclusief alle emolumenten (bonussen, jaarlijks terugkerende uitkeringen, vakantietoeslag e.d.).

4.3. Opdrachtgever maakt onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de totstandkoming van een (arbeids-)overeenkomst met de Arbeidskracht en/of het feitelijke moment dat de Arbeidskracht werkzaamheden voor Opdrachtgever gaat verrichten, melding van alle gegevens noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium als bedoeld in artikel 4.2. Indien Opdrachtgever geen, onvolledige of onjuiste gegevens aan UPF openbaart, is UPF gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten met inachtneming van de in de branche gebruikelijke bruto jaarlonen (inclusief emolumenten) voor de functie waarvoor Opdrachtgever Opdracht aan UPF verstrekt heeft.

4.4. Het honorarium wordt opeisbaar op het moment dat een (arbeids-)overeenkomst tussen Opdrachtgever de Arbeidskracht tot stand komt, doch uiterlijk in de eerste week van de aanstelling van de Arbeidskracht.

4.5. Los van het honorarium is Opdrachtgever alle kosten die UPF  ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt verschuldigd, onder de voorwaarde dat deze afzonderlijke kosten uitdrukkelijk en schriftelijk/elektronisch tussen UPF en Opdrachtgever overeengekomen is

4.6. Indien een Opdrachtgever via UPF in contact is gekomen met een Arbeidskracht en de Opdrachtgever of (een) aan haar te liëren derde(n) een (arbeids-)overeenkomst met die Arbeidskracht aangaat binnen twee jaar nadat het contact tot stand is gekomen, wordt Opdrachtgever geacht een Opdracht tot Werving en Selectie als bedoeld in artikel 2 te zijn overeengekomen met UPF en is hij gehouden het in artikel 4.2. bedoelde honorarium aan UPF te voldoen. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om onverwijld mededeling te doen van het feit dat een Arbeidskracht bij haar of een aan haar gelieerde derde een (arbeids-)overeenkomst is aangegaan.

4.7. Indien blijkt dat de eerste aangedragen Arbeidskracht de Opdrachtgever om gewichtige redenen niet bevalt, waarbij gewichtige redenen niet kunnen zijn gelegen in redenen van persoonlijke aard en dit binnen twee (2) maanden na aanvang van de (arbeids-)overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan UPF kenbaar maakt, dan zal UPF kosteloos op zoek gaan naar een andere geschikte Arbeidskracht. Indien UPF er binnen zes (6) maanden na beëindiging van het dienstverband met deze eerste aangedragen Arbeidskracht niet in slaagt een nieuwe Arbeidskracht te werven en te selecteren voor Opdrachtgever, crediteert UPF 50% van het door Opdrachtgever betaalde honorarium, tenzij Opdrachtgever zelf of via derden invulling van de vacature heeft weten te realiseren.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1. Betaling van het overeengekomen honorarium geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum

5.2. De in artikel 5.1. bedoelde betalingstermijn betreft een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW. Vanaf de dag nadat de betalingstermijn verstreken is verkeert Opdrachtgever derhalve in verzuim en is hij, naast de hoofdsom, eveneens verschuldigd de wettelijke rente, incassokosten en gerechtelijke kosten.

5.3. In alle gevallen waarin UPF een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan Opdrachtgever doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Opdrachtgever om deze tot nakoming van de overeenkomst van opdracht te dwingen, is Opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door Opdrachtgever te betalen proceskosten – aan UPF te voldoen, voor zover op de vergoeding van die kosten de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit incassokosten niet van toepassing is.

Artikel 6: Klachten

6.1. Klachten van Opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst door UPF dienen schriftelijk, dan wel elektronisch en vergezeld van voldoende argumentatie c.q. onderbouwing aan UPF kenbaar gemaakt te worden. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontstaan te worden geopenbaard. Een klacht is in ieder geval niet binnen bekwame tijd kenbaar gemaakt wanneer de klacht niet binnen veertien dagen na bekendheid met de klacht aan de zijde van Opdrachtgever op de voorschreven wijze aan UPF kenbaar gemaakt is.

 

Artikel 7: Geheimhouding en vernietiging gegevens

7.1. Partijen zijn, zowel tijdens de looptijd van deze overeenkomst als na beëindiging daarvan, verplicht strikte geheimhouding te betrachten over alle aangelegenheden van de ander en de daaraan gelieerde onderneming(en), waarvan het vertrouwelijk karakter geacht wordt aan Partijen bekend te zijn.

7.2. In geval geen (arbeids-)overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Arbeidskracht tot stand komt is Opdrachtgever verplicht om alle bescheiden aangaande (persoons-)gegevens van de Arbeidskracht onverwijld aan UPF te retourneren en eventuele (digitale) kopieën te vernietigen.

Artikel 8: Boetebepalingen

8.1. Bij overtreding van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 1.2, artikel 4.5. en artikel 7 is Opdrachtgever, zonder nadere en/of voorafgaande ingebrekestelling een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €  15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) aan UPF verschuldigd en vervolgens een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt. De boete is verschuldigd onverminderd (wettelijke) rechten van UPF tot het (rechtstreeks) vorderen van nakoming en/of ontbinding en/of aanvullende schadevergoeding, voor zover de schade de boete overstijgt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten c.q. opdrachten tussen UPF en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Eventuele geschillen tussen UPF en Opdrachtgever aangaande de Opdracht tot Werving en Selectie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.